Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są niezwykłą szansą dla wszystkich osób pełnoletnich pragnących BEZPŁATNIE:

 • zdobyć nowy zawód,
 • uzupełnić swoje wykształcenie,
 • udoskonalić swoje umiejętności,
 • wspomóc rozwój swojej kariery zawodowej.

Zgodnie z reformą MEN, od września 2012 r. w system oświaty zostają włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą zdobywać lub uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie. Nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że osoba, która zdobędzie kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego kierowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin jest organizowany i prowadzony zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, nazywany potocznie „egzaminem zawodowym”, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Punktem odniesienia do ustalenia wymagań egzaminacyjnych oraz zakresu tego egzaminu są efekty kształcenia określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Osoba, która przystąpi do egzaminu zawodowego i zda go, otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Warunkiem uzyskania dyplomu jest potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia. W przypadku zawodu nauczanego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej jest to wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast w przypadku zawodu na poziomie technika jest to wykształcenie średnie.

Słuchacze, którzy posiadają wykształcenie ogólne na poziomie szkoły zasadniczej oraz świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie.

Słuchacze, którzy posiadają wykształcenie ogólne na poziomie szkoły średniej oraz świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie na poziomie technika otrzymują dyplom technika w danym zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie piątek, sobota, niedziela)

Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania.

Osoby zainteresowane udziałem w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych powinny złożyć w sekretariacie placówki:

 1. Wniosek - podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły (odpis lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem).
 3. Kserokopię dowodu osobistego (istnieje możliwość wykonania ksera w sekretariacie).
 4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie (na gotowym druku wydawanym przez lekarza rodzinnego).

Wszystkich zainteresowanych ofertą zachęcamy do składania dokumentów.

Podanie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Pobierz (.doc)

Terminarz rekrutacji na KKZ Pobierz (.pdf)

Aktualna oferta Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych na rok szkolny 2022/2023:

 • MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń,
 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,
 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych,
 • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających,
 • MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń,
 • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,

Szkoła dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące

Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych to świetna opcja dla osób, które chcą zdobyć wykształcenie średnie oraz planują kontynuację nauki na uczelniach wyższych. Naukę kończy egzamin maturalny. Zapraszamy!

Edukacja w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych trwa:

 • dla absolwentów gimnazjów: 4 lata
 • dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej: 4 lata,
 • dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia: 3 lata,
 • dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej: 3 lata.

Dlaczego warto? Nauka odbywa się w trybie zaocznym. Dzięki temu nawet osoby obciążone licznymi obowiązkami mogą brać udział w zajęciach.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przygotowuje uczniów do zdania egzaminu maturalnego. Może się do niego zapisać każdy, kto skończył Gimnazjum, Szkołę Podstawową, Zasadniczą Szkołę Zawodową lub Szkołę Branżową I Stopnia.

Podanie do szkoły - LO + policealna Pobierz (.doc)

Terminarz rekrutacji Pobierz (.pdf)

Szkoła Policealna

Zajęcia w Szkole Policealnej odbywają się przeważnie co 2 tygodnie w weekendy.

Zapraszamy na następujące kierunki:

TECHNIK BHP (1,5 letnia)

W trakcie nauki nauczysz się:

 • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowiska pracy,
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

TECHNIK ADMINISTRACJI (2 letnia)

Uzyskasz wiedzę i umiejętności:

 • z prawa pracy,
 • z prawa gospodarczego,
 • z prawa cywilnego,
 • z postępowania administracyjnego wg KPA

Po ukończeniu szkoły możesz pracować w jednostkach administracji publicznej lub samorządowej.

Podanie do szkoły - LO + policealna Pobierz (.doc)

Terminarz rekrutacji Pobierz (.pdf)

Branżowa Szkoła II Stopnia

Wprowadzenie 2-letniej Branżowej Szkoły II Stopnia zapewnia drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła ta umożliwi absolwentom Branżowej Szkoły I Stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci Branżowej Szkoły II Stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

Kierunki Branżowej Szkoły II Stopnia

 • Technik pojazdów samochodowych,
 • Technik elektryk,
 • Technik mechanik,
 • Technik spawalnictwa.

Kształcenie w Branżowej Szkole II Stopnia jest kontynuacją kwalifikacji z poprzedniego etapu kształcenia i trwa dwa lata. Umożliwia absolwentom Branżowej Szkoły I Stopnia nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie dyplomu technika. in kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania.

W Branżowej Szkole II Stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze Branżową Szkołą I Stopnia.

Ankieta - Branżowa Szkoła II Stopnia Pobierz (.doc)

Podanie do Branżowej Szkoły II Stopnia Pobierz (.doc)

Terminarz rekrutacji do BSII i SP Pobierz (.pdf)