Egzamin Maturalny

Harmonogram egzaminu maturalnego - maj 2023 r. Pobierz (.pdf)

Komunikat Dyrektora CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin maturalny w 2023 r. Pobierz (.pdf)

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego - terminy i miejsce złożenia deklaracji Pobierz (.pdf)

Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu maturalnego stanowią następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1915)
  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)
  • Rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego – Formuła 2023 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1644)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego - Formuła 2015 (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 ze zm.)
  • Rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego - Formuła 2015 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1625)
  • Rozporządzenie MEiN z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 - Formuła 2023 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1246)
  • Rozporządzenie MEiN z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 - Formuła 2015 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1698)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.)

Termin i miejsce składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

  • dotyczy absolwentów szkół zlikwidowanych oraz osób, które uzyskały lub uzyskają po zakończeniu zimowej sesji egzaminacyjnej świadectwa ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z § 33 „nowego" rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 959) - obowiązują następujące terminy i miejsce składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego przez:

Absolwentów szkól zlikwidowanych lub przekształconych (w tym zlikwidowanej szkoły CKU w Pile ul. W. Pola 11)

„W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły absolwent składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania absolwenta, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Do deklaracji absolwent dołącza świadectwo ukończenia szkoły, a w przypadku absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (matura przed rokiem 2005) zamiast świadectwa ukończenia szkoły do deklaracji dołącza się świadectwo dojrzałości.”

Osoby zdające egzaminy eksternistyczne z poziomu liceum ogólnokształcącego:

„Osoba, która uzyskała świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Do deklaracji absolwent dołącza świadectwo ukończenia szkoły.”

„Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych, która zamierza w danym roku szkolnym przystąpić do wszystkich egzaminów wymaganych do uzyskania świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego oraz do egzaminu maturalnego, składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego osoba ta przedkłada dyrektorowi szkoły, w której będzie zdawać egzamin maturalny, niezwłocznie po otrzymaniu tego świadectwa.”