Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Kursy informatyczne, CAD/CAM, programowanie i obsługa obrabiarek CNC, spawanie metodami: MIG, MAG, MMA, TIG, GAS.
Pracownie: CNC, mechatroniczna, mechaniczna, informatyczna, budowlana, spawalnia i kuźnia.
Wieloletnie doświadczenie, profesjonalna i wykwalifikowana kadra, przyjazna atmosfera.

Informacje o Ośrodku

Kategoria: ODiDZ
Cele i zadania Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

1. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego realizuje zadania z zakresu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, zwanych dalej „młodocianymi” w oparciu o podstawę programową i przedmiotowe lub/i modułowe programy nauczania oraz prowadzi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych , o których mowa w przepisach w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

2. Do zadań ODiDZ, należy w szczególności:

1) Organizowanie dokształcania teoretycznego młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu, wynikającego z podstawy programowej i programu nauczania dla danego zawodu.

2) Organizowanie dokształcania teoretycznego młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do zasadniczych szkół zawodowych – w zakresie przedmiotów zawodowych teoretycznych, jeżeli szkoła macierzysta młodocianego nie ma możliwości ich realizowania.

3) Organizowania i prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

4) Organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego umożliwiającego spełnianie obowiązku nauki z uwzględnieniem:
a) współpracy w zakresie zadań statutowych z placówką o zasięgu ogólnokrajowym oraz innymi placówkami prowadzącymi kształcenie ustawiczne,
b) współpracy z urzędami pracy w zakresie szkolenia osób zarejestrowanych w tych urzędach i pracodawcami w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników.

Źródło: Statut Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.

Wzór skierowania ucznia na dokształcanie ucznia (II i III klasy)

Plików:
Wzór skierowania ucznia na dokształcanie
Data 2013-10-01 Język  Polski Wielkość 85.38 KB Download 1481