A.69. - Eksploatacja środków transportu drogowego

Kategoria: Latest
Opublikowano: 28 grudzień 2016
PCE w Pile Odsłony: 1593

1. Obsługa środków transportu drogowego

Słuchacz:

1) rozróżnia rodzaje środków transportu drogowego;

2) wyjaśnia budowę oraz zasady działania podzespołów i zespołów środków transportu drogowego;

3) rozpoznaje instalacje oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne stosowane w środkach transportu drogowego;

4) ocenia stan techniczny środków transportu drogowego;

5) wykonuje czynności związane z obsługą środków transportu drogowego;

6) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów środków transportu drogowego;

7) dobiera metody napraw środków transportu drogowego;

8) posługuje się narzędziami i przyrządami kontrolno-pomiarowymi;

9) dobiera części zamienne oraz materiały eksploatacyjne;

10) wykonuje czynności związane z naprawą i konserwacją środków transportu drogowego;

11) posługuje się dokumentacją techniczno-eksploatacyjną środków transportu drogowego;

12) oblicza koszty związane z eksploatacją środków transportu drogowego.

2. Użytkowanie środków transportu drogowego

Słuchacz:

1) klasyfikuje środki transportu drogowego;

2) określa parametry techniczno-eksploatacyjne środków transportu drogowego;

3) dobiera środki transportu drogowego do rodzaju i właściwości przewożonych rzeczy;

4) przestrzega zasad rozmieszczania, mocowania oraz zabezpieczania przewożonych rzeczy;

5) korzysta z urządzeń pomocniczych stosowanych w środkach transportu drogowego;

6) posługuje się tradycyjnymi mapami drogowymi oraz elektronicznymi systemami nawigacji satelitarnej;

7) odczytuje i interpretuje wskazania urządzeń kontrolno-pomiarowych stosowanych w środkach transportu drogowego;

8) przestrzega norm czasu pracy kierowcy;

9) prowadzi dokumentację związaną z przewozem drogowym;

10) przestrzega przepisów prawa dotyczących użytkowania środków transportu drogowego;

11) przestrzega przepisów prawa związanych z przewozem drogowym rzeczy;

12) wykonuje usługi transportowe zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi tych usług;

13) prowadzi i obsługuje pojazdy samochodowe w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn.).

 

W zawodzie: kierowca mechanik

 

B.18. - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Kategoria: Latest
Opublikowano: 28 grudzień 2016
PCE w Pile Odsłony: 1193

1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

Słuchacz:

1) rozróżnia rodzaje zapraw murarskich i tynkarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;

2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;

3) dobiera składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;

4) sporządza przedmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;

5) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;

6) przygotowuje składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;

7) wykonuje zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe zgodnie z recepturą;

8) ocenia jakość wykonania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych;

9) wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych i sporządza rozliczenie tych robót.

2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

Słuchacz:

1) rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych;

2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania murowanych konstrukcji budowlanych;

3) rozpoznaje sposoby wiązania cegieł w murach;

4) rozróżnia rodzaje izolacji budowlanych oraz określa sposoby ich wykonania;

5) dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonania murowanych konstrukcji budowlanych;

6) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;

7) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;

8) wyznacza położenie murowanych konstrukcji budowlanych;

9) wykonuje murowane ściany, stropy, nadproża, sklepienia, słupy, filary oraz kominy;

10) wykonuje spoinowanie i licowanie ścian;

11) wykonuje roboty ziemne i izolacyjne oraz pomocnicze roboty betoniarskie i zbrojarskie związane z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych;

12) ocenia jakość wykonania robót murarskich;

13) wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.

3. Wykonywanie tynków

Słuchacz:

1) rozróżnia rodzaje tynków;

2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania tynków;

3) dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

5) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;

6) przygotowuje podłoże do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

7) wykonuje tynki wewnętrzne i zewnętrzne;

8) wykonuje czynności związane z wykańczaniem powierzchni tynkowanych oraz osadzaniem kratek wentylacyjnych i innych elementów;

9) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz dobiera sposoby ich naprawy;

10) wykonuje naprawę tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

11) ocenia jakość wykonania robót tynkarskich;

12) wykonuje obmiar związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych i sporządza rozliczenie tych robót.

4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Słuchacz:

1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych;

2) dobiera oraz przygotowuje materiały budowlane do wykonywania remontu murowanych konstrukcji budowlanych;

3) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;

4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z remontem oraz rozbiórką murowanych konstrukcji budowlanych;

5) wykonuje roboty murarskie związane z remontami murowanych konstrukcji budowlanych;

6) wykonuje roboty rozbiórkowe murowanych konstrukcji budowlanych;

7) ocenia jakość wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych;

8) wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem remontu i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.

W zawodzie: murarz-tynkarz, technik budownictwa

 

E.24. - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Kategoria: Latest
Opublikowano: 28 grudzień 2016
PCE w Pile Odsłony: 1197

1. Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Słuchacz:

1) określa wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych;

2) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;

3) dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;

4) określa wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych;

5) przestrzega zasad lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;

6) dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;

7) dobiera zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych;

8) dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;

9) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w maszynach i urządzeniach elektrycznych;

10) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych.

2. Eksploatacja instalacji elektrycznych

Słuchacz:

1) określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;

2) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;

3) dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;

4) przestrzega zasad lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;

5) określa wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych;

6) dobiera przewody i kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych;

7) dobiera zabezpieczenia instalacji elektrycznych;

8) dobiera mierniki oraz wykonuje pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych;

9) ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;

10) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych.

 

W zawodzie: technik elektryk

 

B.6. - Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

Kategoria: Latest
Opublikowano: 28 grudzień 2016
PCE w Pile Odsłony: 1317

1. Wykonywanie robót malarskich

Słuchacz:

1) rozróżnia rodzaje materiałów malarskich, określa ich właściwości i zastosowanie;

2) rozróżnia rodzaje podłoży oraz określa sposoby ich przygotowywania pod różnego rodzaju powłoki malarskie;

3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonania robót malarskich;

4) sporządza przedmiar robót malarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;

5) dobiera i przygotowuje materiały do wykonania powłok malarskich w określonej technologii;

6) dobiera techniki wykonania robót malarskich;

7) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót malarskich;

8) przygotowuje podłoża wykonane z różnych materiałów do nakładania powłok malarskich;

9) wykonuje powłoki malarskie;

10) wykonuje zdobienia powłok malarskich różnymi technikami;

11) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń powłok malarskich i dobiera sposoby ich naprawy;

12) wykonuje prace związane z naprawą i renowacją powłok malarskich;

13) ocenia jakość wykonania robót malarskich;

14) wykonuje obmiar robót malarskich i sporządza ich rozliczenie.

2. Wykonywanie robót tapeciarskich

Słuchacz:

1) rozróżnia rodzaje tapet, określa ich właściwości i zastosowanie;

2) rozróżnia rodzaje podłoży i określa sposoby ich przygotowania pod różnego rodzaju tapety;

3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania robót tapeciarskich;

4) sporządza przedmiar robót tapeciarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;

5) dobiera i przygotowuje materiały do wykonania robót tapeciarskich;

6) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót tapeciarskich;

7) przygotowuje podłoże do wykonania robót tapeciarskich;

8) wykonuje roboty tapeciarskie;

9) wykonuje zdobienia tapet różnymi technikami;

10) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń tapet i określa sposoby ich naprawy;

11) wykonuje prace związane z naprawą i renowacją tapet;

12) ocenia jakość robót tapeciarskich;

13) wykonuje obmiar robót tapeciarskich i sporządza ich rozliczenie.

 

W zawodzie: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie