Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Kursy informatyczne, CAD/CAM, programowanie i obsługa obrabiarek CNC, spawanie metodami: MIG, MAG, MMA, TIG, GAS.
Pracownie: CNC, mechatroniczna, mechaniczna, informatyczna, budowlana, spawalnia i kuźnia.
Wieloletnie doświadczenie, profesjonalna i wykwalifikowana kadra, przyjazna atmosfera.

Praktyki zawodowe

Kategoria: CKU/ZCKU

1. Słuchacze odpowiednich typów szkół zawodowych mają obowiązek odbycia praktyki zawodowej zgodnej z kierunkiem kształcenia.

2. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanej przez słuchacza podczas praktyki zawodowej oraz jej wymiar określa program nauczania dla danego zawodu.

3. Zadaniem praktyki jest połączenie teoretycznych wiadomości z przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole z umiejętnościami praktycznymi w rzeczywistych warunkach pracy.

4. Praktyki zawodowe słuchaczy mogą być realizowane w ciągu całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii zimowych i letnich.

5. Praktyka zawodowa jest realizowana w oparciu o umowę zawartą przez Centrum z właściwym pracodawcą.

6. Odbycie i zaliczenie przez słuchacza praktyki zawodowej (praktyka zawodowa kończy się uzyskaniem przez słuchacza oceny końcowej, którą proponuje opiekun praktyki), jest warunkiem koniecznym do zaliczenia danego semestru i ukończenia całego cyklu nauki dla danego typu szkoły.

7. Słuchacz odbywający praktykę zawodową zobowiązany jest po jej zakończeniu przedstawić w szkole następujące dokumenty:
1) Umowę o praktykę zawodową.
2) Wypełniony z odpowiednimi wpisami dzienniczek praktyk.
3) Zaświadczenie o odbyciu praktyki.

8. Centrum sprawuje kierownictwo dydaktyczne nad praktykami i ma prawo przeprowadzać kontrolę praktyk.

9. Dyrektor Centrum zwalnia słuchaczy z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu (z praktyki zawodowej i/lub z zajęć praktycznych) w całości, jeżeli przedłożył on:
1) Uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza – w zawodzie, w którym się kształci.
2) Zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu.

10. Dyrektor Centrum może zwolnić słuchacza z odbycia praktycznej nauki zawodu w części,  (z praktyki zawodowej lub z zajęć praktycznych) jeżeli przedłoży on:
1) Uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza – w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.
2) Zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci.
3) Zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.

11. W szkole dla dorosłych, która prowadzi kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, dyrektor Centrum zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu wyłącznie w zakresie praktyk zawodowych, jeżeli przedłoży on zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 10 podpunkt 2 lub 3.

12. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, jest obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu w sposób zgodny ze szkolnym planem nauczania.

13. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się, odpowiednio, „zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu” lub zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia.

Źródło: Statut Powiatowego Centrum Edukacji w Pile.

Procedury zaliczenia praktyki zawodowej w PCE w Pile

Plików:
Procedury zaliczenia praktyki
Data 2013-10-28 Język  Polski Wielkość 92.81 KB Download 1536

Druk deklaracji zaliczenia praktyki zawodowej

Druk deklaracji
Data 2013-10-28 Język  Polski Wielkość 172.57 KB Download 1518

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Zaświadczenie o zatrudnieniu
Data 2013-10-28 Język  Polski Wielkość 137.89 KB Download 1502

Programy praktyk:
Technik mechanik

Technik mechanik - program praktyki
Data 2013-10-28 Język  Polski Wielkość 102.7 KB Download 1653

Technik informatyk

Technik informatyk - program praktyki
Data 2013-10-28 Język  Polski Wielkość 169.42 KB Download 1698

Technik budownictwa

Technik budownictwa - program praktyki
Data 2013-10-28 Język  Polski Wielkość 176.04 KB Download 1582

Kucharz

Kucharz - program praktyki
Data 2013-10-28 Język  Polski Wielkość 172.78 KB Download 1997