Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.
Kursy informatyczne, CAD/CAM, programowanie i obsługa obrabiarek CNC, spawanie metodami: MIG, MAG, MMA, TIG, GAS.
Pracownie: CNC, mechatroniczna, mechaniczna, informatyczna, budowlana, spawalnia i kuźnia.
Wieloletnie doświadczenie, profesjonalna i wykwalifikowana kadra, przyjazna atmosfera.

Kursy kwalifikacyjne

Kategoria: CKU/ZCKU
Kursy kwalifikacyjne - egzamin

Kwestię składania deklaracji przystąpienia do "nowego" egzaminu zawodowego przez słuchaczy i osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy określa § 4 ust. 3, 4, 5 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015 r., poz. 673).

 

 

Zgodnie z treścią wskazanych przepisów deklarację przystąpienia do egzaminu składa się:

1) podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy - w sytuacji opisanej w:

§ 4 ust. 3
„Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, bezpośrednio po jego ukończeniu składa deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z zaświadczeniem o ukończeniu tego kursu."

§ 4 ust. 4
 „Osoba uczestnicząca w kwalifikacyjnym kursie zawodowym, który kończy się nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu zawodowego, składa deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego osoba ta przedkłada podmiotowi prowadzącemu ten kurs niezwłocznie po jego ukończeniu."

2) dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej - w sytuacji opisanej w:

§ 4 ust. 5
„Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i nie złożyła deklaracji podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy zgodnie z § 4 ust. 3 albo 4, oraz osoba, która ponownie przystępuje do egzaminu zawodowego, składają deklarację dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wraz z zaświadczeniem o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego."

Deklarację składa się nie później niż na 4 (cztery) miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego.

UWAGA:
Osoby, które składają deklarację przystąpienia do egzaminu Dyrektorowi OKE w Poznaniu winne złożyć dokumenty osobiście w sekretariacie Komisji albo przesłać je pocztową przesyłką poleconą.
Komplet dokumentów musi zawierać:

  • czytelnie wypełnioną i podpisaną deklarację (na obowiązującym druku),
  • oryginał zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
  • kserokopię dowodu tożsamości.

 

 

 

 

Plany zajęć - kursy kwalifikacyjne
KKZ- M.19. - 4  Użytkowanie obrabiarek skrawających